Terms & conditions

Algemene voorwaarden JKFILMS

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Filmwerken: filmwerken zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 sub 10 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde filmwerken op één lijn kunnen worden gesteld. 

Beelddrager: de drager waarop een filmwerk is vastgelegd, zoals een CD-rom, DVD, usb stick of externe SSD.

Freelancer: de gebruiker in de zin van art. 6:231 sub b BW

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW sub c BW

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaar maken in de zin van art. 1 jo art. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Freelancer en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondeling of schriftelijke overeenkomsten, ook na het het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Freelancer heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een (deel van de) prestatie tegen een vergoeding. 

4. Vergoedingen

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Freelancer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Freelancer onder meer kunnen aanknopen bij de (1) de in markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Freelancer in rekening gebracht, (2) hetgeen in voorgaande gevallen als redelijk en billijk is bestempeld en (3) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 

4.3 Indien aannemelijk is dat de Freelancer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking. 

5. Factuur en betaling 

5.1 De wederpartij zal de factuur van de Freelancer op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Freelancer heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie. 

5.2 Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5.3 Indien de Freelancer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd van 2%.

5.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. 

5.5 Geen enkel gebruik van de filmwerken op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Freelancer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Freelancer dan ook. 

6. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een filmwerk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Freelancer te doen toekomen. 

7. Levering

7.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Freelancer zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Freelancer onbeschadigd retour zijn ontvangen. 

7.2 Digitale bestanden met Filmwerken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

7.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Freelancer vastgesteld. 

7.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 

8 Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Filmwerken schriftelijk aan de Freelancer te worden medegedeeld. De Freelancer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk ter vervanging van het afgekeurde werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. 

9. Bezit/eigendom Beelddragers

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Freelancer zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichtingen leidt niet tot verlies van enig recht van de Freelancer. 

9.2 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Freelancer is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. 

9.3 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de Freelancer hierdoor lijdt te vergoeden. 

9.4 Beelddragers blijven eigendom van de Freelancer. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

10 Opdracht

10.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Freelancer zich jegens de Wederpartij verbindt om Filmwerken en/of andere aangeboden diensten te maken en/of te leveren. 

10.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Freelancer. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Freelancer aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging. 

10.3 De Freelancer heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

10.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Freelancer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij  voor akkoord is ondertekend en aan de Freelancer is geretourneerd. 

10.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook heeft de Freelancer recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 

10.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Freelancer volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Freelancer werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen. 

11 Auteursrecht

Het auteursrecht op de filmwerken berust bij de Freelancer. 

12 Licentie 

12.1 Toestemming voor gebruik van een filmwerk door de Wederpartij wordt voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Freelancer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

12.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Freelancer, hebben bedoeld. 

12.3 Indien door de Freelancer toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke goedkeuring. 

12.4 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

13 Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk gebruik van een filmwerk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Freelancer. 

13.2 Bij inbreuk komt de Freelancer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste tweemaal de door de Freelancer gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade. 

14 Naamsvermelding

14.1 De naam van de Freelancer dient duidelijk bij een gebruikt filmwerk te worden vermeld. 

14.2 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het filmwerk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Freelancer op deze reproducties wordt aangebracht. 

15 Persoonlijkheidsrechten

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een filmwerk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Freelancer conform art. 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 

16 Aansprakelijkheid 

De Freelancer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Freelancer of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

17 Faillissement/surséance 

Zowel de Freelancer als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Freelancer het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

18 Rechts- en forumkeuze

18.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 

18.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Freelancer en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.